Badanie cech bezwzględnych

Badanie przesłanek bezwzględnych obejmuje m.in. weryfikację, czy zgłoszone oznaczenie może być znakiem towarowym oraz czy ma dostateczne znamiona odróżniające, czyli nadaje się do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym. Oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, to w szczególności takie, które określają rodzaj towarów lub ilość, wartość, pochodzenie, jakość, sposób wytwarzania, przeznaczenie albo funkcję.

Nie mają także zdolności odróżniającej takie znaki, które są zwyczajowo używane jako nazwy określonych towarów. Znak towarowy nie powinien wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości lub przeznaczenia towarów. Istotnym kryterium rejestrowalności znaku jest także brak sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Jeżeli natomiast znak zawiera w sobie znane symbole, godła, herby, to UPRP wymaga przedłożenia stosownego zezwolenia organów uprawnionych do dysponowania takimi oznaczeniami.

Odnosząc się do definicji znaku i kryterium graficznej przedstawialności, UPRP bada czy dany znak zgłoszony w celu uzyskania ochrony ma te istotne ustawowe cechy. W przypadku występowania określonych trudności przedstawienia znaku w formie graficznej, należy liczyć się z tym, że UPRP zaklasyfikuje takie oznaczenie jako niespełniające przesłanek zawartych w definicji znaku, co będzie skutkowało wydaniem decyzji odmawiającej udzielenie prawa ochronnego.