Czas trwania ochrony

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużana na dalsze 10-letnie okresy o uiszczeniu wymaganej opłaty. Oznacza to, że prawo ochronne teoretycznie może trwać wiecznie.

W praktyce ochrona naszego znaku towarowego może zostać skrócona, jeśli strona zainteresowana doprowadzi do wygaszenie prawa ochronnego, z takich powodów jak m.in.:
- nieużywanie zarejestrowanego oznaczenia w sposób rzeczywisty dla towarów objętych ochroną w ciągu nieprzerwanego 5-letniego okresu po wydani decyzji o udzieleniu prawa ochronnego;
- utrata przez znak dostatecznych znamion odróżniających;

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa zasadniczo z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia (ex nunc).

Ochrona znaku towarowego może także zostać unieważniona, jeśli strona zainteresowana wykaże, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa ochronnego. W przypadku unieważnienia prawa ochronnego, prawo takie wygasa ze skutkiem wstecznym (ex tunc).