INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Nadawcy i odbiorcy korespondencji elektronicznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z korespondencją elektroniczną prowadzoną z naszą kancelarią jest IPIDEA Kancelaria Prawno-Patentowa Michał Ziółkowski z siedzibą w  Warszawie przy ul. Światowida 49, lok. 22, Warszawa, NIP: 5242550830, REGON: 386289961, email: ipidea@ipidea.pl (dalej: „Kancelaria”).

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji elektronicznej, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Kancelarią w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto, Kancelaria jest zobowiązana przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. W określonych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Kancelarię w jej procesach biznesowych (tzw. podmioty przetwarzające), takim jak firmy świadczące usługi hostingu danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu korespondencji (np. wykonywania umowy lub organizacji wydarzenia). Ponadto dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Kancelarii.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
3) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody);
6) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Niezależnie od powyższych, przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności – w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny Kancelarii (ul. Światowida 49 lok. 22, 03-144 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres: ipidea@ipidea.pl.