Konwersja na wzór użytkowy

W każdym czasie, podczas rozpatrywania zgłoszenia wynalazku, zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Wniosek taki może być również zgłoszony w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia decyzji o odmowie udzielenia patentu. Należy przy tym pamiętać, że wniosek o konwersję może być skuteczny tylko wtedy gdy zastrzegany przedmiot ochrony będzie dotyczył przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu utworzonego poprzez funkcjonalne połączenie wielu elementów lub podzespołów o trwałej postaci. Konieczne są przy tym rysunki przedstawiające istotę zastrzeganego wzoru.

Konwersja nie wymaga ponownego wnoszenia opłaty za zgłoszenie. Uiszcza się natomiast opłatę za wniosek o przekształcenie. W przypadku braku takiej opłaty UPRP wzywa zgłaszającego.

Jeśli przekształcany wynalazek zawierał kilka rozwiązań połączonych wspólną ideą wynalazczą, zgłaszający może o konwersję takiego wynalazku na kilka wzorów użytkowych. Prawa ochronne uzyskane w wyniku konwersji zachowują datę pierwotnego zgłoszenia.

Nie jest możliwa konwersja udzielonego patentu na prawo ochronne. Ustawa nie przewiduje również możliwości konwersji unieważnionego patentu na prawo ochronne. Decyzja o unieważnieniu patentu nie jest bowiem tożsama z decyzją o odmowie udzielenia patentu.