Nowość wynalazku

Wynalazek uważa się za nowy jeśli w dacie pierwszeństwa nie jest on częścią stanu techniki. Wcześniejsze ujawnienie rozwiązania stanowiącego istotę wynalazku przed datą jego zgłoszenia do urzędu patentowego skutkuje utratą zdolności patentowej. Publikacja istoty rozwiązania przed datą pierwszeństwa, nawet dokonana przez samego twórcę, niszczy nowość rozwiązania, co w konsekwencji skutkuje odmową uzyskanie patentu. Takimi ujawnieniami szkodzącymi nowości mogą być w szczególności: publikacja rozwiązania w katalogu produktów; artykuł prasowy; referat wygłoszony na konferencji oraz publiczne używanie lub wystawienie takiego rozwiązania na wystawie nieobjętej odpowiednim przywilejem. W przypadku zamiarów związanych z wystawieniem wynalazku na wystawie, przed jego zgłoszeniem w urzędzie patentowym, zalecana jest jednak wcześniejsza konsultacja z rzecznikiem patentowym.