O kancelarii

 • Założyciel

  Dr Michał Ziółkowski rzecznik patentowy, radca prawny

  Email: michal.ziolkowski@ipidea.pl
  Telefon: +48 501 247 001
  Linkedin

  Dr Michał Ziółkowski jest założycielem kancelarii prawno-patentowej IPIDEA. Jest rzecznikiem patentowym i radcą prawnym. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz WIPO, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej.
  Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa patentowego, prawa znaków towarowych i prawa autorskiego. Koncentruje się w swojej praktyce na globalnym rozwoju portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów. Reprezentuje klientów kancelarii zainteresowanych globalną ochroną znaków towarowych.
  Jego doświadczenie obejmuje kwestie dotyczące: naruszeń praw własności przemysłowej, prawa autorskiego, antypiractwa, badania prawnego spółek (due diligence), analizy zdolności patentowej, zarządzania portfolio znaków towarowych, a także sporządzania opinii, umów licencyjnych i innych umów dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej oraz domen internetowych.
  Michał Ziółkowski ukończył w 2007 r. studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Za przygotowaną wówczas pracę magisterską pt. „Część składowa wytworu złożonego jako przedmiot prawa z rejestracji wzoru przemysłowego” otrzymał Nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę magisterską na temat ochrony praw własności przemysłowej w piątej edycji konkursu organizowanego przez Prezesa Urzędu Patentowego RP (2007).

  Jest również absolwentem szkół prawa obcego na Uniwersytecie Warszawskim:
  (i) Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez University of Florida, Levin College of Law (2005), jak również
  (ii) Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanego przez University of Cambridge, Institute of Continuing Education (2008).
  W 2010 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast w 2011 r., po ukończeniu trzyletniej aplikacji rzecznikowskiej, uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego oraz European Trademark and Design Attorney. Zdobył również uprawnienia radcy prawnego.
  W październiku 2018 r. ukończył studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego i obronił rozprawę doktorską, która została następnie uaktualniona i opublikowana w sierpniu 2019 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck jako monografia pt. „Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego”.

  Niezależnie od wspomnianej monografii, na dotychczasowy dorobek naukowy Michała Ziółkowskiego składają się w szczególności publikacje w czasopismach naukowych:
  1. Pojęcie wzoru przemysłowego i przesłanki jego ochrony, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza 2014, Prawo 14, nr 82;
  2. Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 2;
  3. Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1;
  4. Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, Białostockie Studia Prawnicze 2015, nr 19 (artykuł ten uzyskał nagrodę ECTA AWARD 2016 Professional Category);
  5. Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 12;
  6. Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 6;
  7. Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 12;
  Ponadto, oprócz wspominanych publikacji naukowych, dr Michał Ziółkowski jest autorem ponad 40 artykułów prasowych opublikowanych m.in. przez dziennik Rzeczpospolita, ECTA Bulletin oraz World Intellectual Property Review.
  Michał Ziółkowski w latach 2014-2016 był zewnętrznym doradcą oraz członkiem forum ekspertów biura prawnego INTERPOL – Office of Legal Affairs (OLA) z siedzibą w Lyonie. Obecnie od kilku lat jest członkiem European Communities Trade Mark Association (ECTA) oraz The Association of European Trade Mark Owners (MARQUES) aktywnie uczestniczącym w konferencjach organizowanych przez wspomniane stowarzyszenia. Jest także uczestnikiem seminariów i szkoleń organizowanych przez Urząd Patentowy RP oraz Polską Izbę Rzeczników Patentowych.
  Michał Ziółkowski prowadzi szkolenia z zakresu ochrony praw własności przemysłowej dla służb celnych i organów ścigania, jak również szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu budowy, rozwoju oraz ochrony marki, a także wykłady gościnne dla studentów odnośnie ochrony niekonwencjonalnych znaków towarowych (wedle zaproszeń od kół naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Białymstoku).
  Zanim rozpoczął działalność w swojej kancelarii prawno-patentowej, od 2005 r. był związany z kancelariami międzynarodowymi m.in. Dewey & LeBoeuf, Hogan & Hartson, K&L Gates, DWF Poland.

 • Usługi

  ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE
  - Nasza kancelaria świadczy pełną obsługę w zakresie znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej i posiada kontakty z siecią praktyków zajmujących się znakami towarowymi w innych jurysdykcjach na całym świecie.
  - Zarządzamy portfolio znaków towarowych wielu z naszych klientów na całym świecie, m.in. w USA, Kanadzie, Indiach, Singapurze, Tajwanie, Korei Południowej, Australii i Indonezji.
  - IPIDEA oferuje konkurencyjne ceny, w tym opcje stałych stawek, za badanie, zgłaszanie i uzyskanie ochrony znaków towarowych oraz za prowadzenie wszelkich postępowań spornych.
  - Współpracujemy z klientami w celu opracowania efektywnych kosztowo strategii mających na celu ochronę znaków towarowych na całym świecie.
  - Dla wielu z naszych klientów prowadzimy stałe programy monitorowania znaków towarowych.
  - Regularnie wspieramy konsolidacje portfolio, które są wynikiem fuzji i przejęć.
  - Pomagamy również klientom w procesie ochrony ich marek w drodze postępowań spornych.


  ZGŁASZANIE I UZYSKIWANIE OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH
  - Doradzamy naszym klientom w kwestiach związanych rozwojem portfolio znaków towarowych i wzorów w Polsce oraz rejestracją w Unii Europejskiej przed EUIPO, a także międzynarodowymi rejestracjami przed WIPO.
  - Oferujemy szeroki zakres usług dotyczących zgłaszania, rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów. Zakres naszej działalności obejmuje badanie, przygotowanie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów, postępowania administracyjne przed Urzędem Patentowym RP, i sądowe przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, jak również doradztwo i sporządzanie opinii prawnych. Zajmujemy się także kwestiami opłat za przedłużenie ochrony znaków towarowych.


  BUDOWANIE STRAGEGII i ZARZĄDZANIE MARKĄ
  - Doradztwo w zakresie rozwoju marki na świecie
  - Zarządzanie setkami znaków towarowymi różnych klientów.
  - Usługi zarządzania portfolio znaków towarowych i wzorów, w tym w zakresie rejestracji i odnowień.
  - Bieżąca reprezentacja przed EUIPO, WIPO i Urzędem Patentowym RP.
  - Badanie zdolności ochronnej znaków towarowych


  PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM I EGZEKWOWANIE OCHRONY
  - Zarządzanie wnioskami o ochronę celną obejmującą cały obszar UE.
  - Bieżąca współpraca z organami władz (służby celne, policja, organy ścigania) w regionie CEE.
  - Skoncentrowanie się na bardziej opłacalnych kosztowo postępowaniach karnych niż na działaniach cywilnych.
  - Sporządzanie pism wzywających do zaprzestania naruszeń.


  SPRAWY SPORNE
  - Reprezentacja w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych odnoszących się do praw własności intelektualnej
  - Działania przed UPRP i EUIPO
  - Reprezentacja przez WSA i NSA


  TRANSAKCJE DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH
  - Pomagamy klientom zmaksymalizować wartość należących do nich aktywów związanych ze znakami towarowymi poprzez reprezentację w procesie uzyskiwania licencji, zbywania lub nabywania aktywów.
  - Reprezentowanie w transakcjach obejmujących znaki towarowe, w tym przeprowadzanie badania znaków towarowych (due diligence).
  - Sporządzanie różnorodnych umów, w tym umów dotyczących przeniesienia praw.
  - Doradztwo w zakresie licencji i rebrandingu.


  KORZYŚCI ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO DO OCHRONY
  - Nabycie prawa do wyłącznego korzystania ze znaku towarowego na wybranym terytorium, czyli uzyskanie monopolu na używanie znaku w obrocie gospodarczym przez uprawnionego.
  - Możliwość zakazania osobom trzecim używania nie tylko znaku identycznego, ale również podobnego do zarejestrowanego. Przedsiębiorca ma prawo zakazać używania podobnego znaku, jeśli powoduje to ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów/usług. Wystarczające do stwierdzenia naruszenia znaku jest jedynie potencjalne ryzyko wprowadzenia w błąd.
  - Rozwój aktywów przedsiębiorstwa.
  - Podniesienie wartości marki w oczach odbiorców i konkurentów.
  - Prestiż związany z rejestracją oraz budowanie renomy.
  - Uzyskanie świadectwa ochronnego i wpis do ogólnodostępnego rejestru.
  - Dowód posiadania prawa ochronnego na znak towarowy respektowany w procesach sądowych.
  - Możliwość zbycia prawa ochronnego lub udzielenia licencji.
  - Używanie symbolu ®.

 • Doświadczenie

  - Reprezentowanie klientów w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rejestracją znaków towarowych, rozwojem portfolio znaków towarowych, a także postępowaniami spornymi przed EUIPO - działanie w tym zakresie m.in. na rzecz (i) polskich producentów kosmetyków i suplementów diety; (ii) włoskich i amerykańskich spółek wytwarzających produkty chemiczne dla budownictwa; (iii) australijskiego producenta materiałów hydraulicznych i pokryć dachowych; (iv) amerykańskiej spółki zajmującej się doradztwem inwestycyjnym; (v) spółek z branży odzieżowej; (vi) australijskiej spółki zajmującej się produkcją napojów; (viii) amerykańskiego producenta przyrządów medycznych; (ix) europejskich producentów gier komputerowych.

  - Reprezentowanie klientów w związku z rejestracją znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, w tym m.in.: (i) polskiej spółki z branży rozrywkowej, (ii) polskiego dystrybutora urządzeń medycznych, (iii) producenta wyrobów tytoniowych, (iv) kliniki stomatologicznej, (v) amerykańskiego producenta odzieży.

  - Doradztwo na rzecz znanego producenta żywności w związku z postepowaniem o stwierdzenie nieważności praw ochronnych na znaki towarowe toczącym się przez Urzędem Patentowym RP i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

  - Reprezentowanie znanego amerykańskiego producenta sprzętu audio przed Urzędem Patentowym RP w związku z postępowaniami spornymi dotyczącymi znaków towarowych konkurenta.

  - Reprezentowanie producenta biżuterii, a także producenta tkanin obiciowych przed Urzędem Patentowym RP w związku z postępowaniami o unieważnienie wzoru przemysłowego.

  - Doradztwo na rzecz włoskiej spółki zajmującej się wytwarzaniem produktów chemicznych dla budownictwa w związku ze sporem dotyczącym znaków towarowych.

  - Doradztwo na rzecz polskiej spółki budowlanej w postępowaniu o unieważnienie patentu toczącym się przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi.

  - Doradztwo na rzecz międzynarodowego producenta napojów spirytusowych w sprawie wprowadzania nowych produktów, ochrony etykiet oraz rozwoju marki.

  - Opracowanie umów przeniesienia praw na znaki towarowe i koordynowanie procesu cesji tych praw na zlecenie: (i) znanego polskiego producenta kosmetyków, (ii) producenta wody mineralnej, (iii) producenta napojów alkoholowych, (iv) szwedzkiego banku.

  - Praca nad kwestiami związanymi z prawem własności intelektualnej w trakcie badania prawnego due diligence na zlecenie: (i) amerykańskiego producenta samolotów, (ii) wielu spółek z sektora energetycznego, (iii) niemieckiego koncernu medialnego.

  - Przygotowywanie krajowych i unijnych wniosków o ochronę celną znaków towarowych.

  - Doradztwo na rzecz klientów z sektora rozrywkowego, sektora gier komputerowych oraz sektora odzieżowego w związku z kwestiami zwalczania piractwa.

  - Współpraca z organami celnymi i innymi organami zajmującymi się ochroną praw własności intelektualnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w związku z działaniami podejmowanymi w odniesieniu do towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.

 • Przynależność do organizacji

  - Polska Izba Rzeczników Patentowych (PIRP);
  - Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie;
  - European Communities Trade mark Association (ECTA);
  - European association representing the interests of brand owners (MARQUES)

 • Dane kontaktowe

  IPIDEA Kancelaria Prawno-Patentowa
  Michał Ziółkowski
  ul. Światowida 49 lok. 22
  03-144 Warszawa

  Email: michal.ziolkowski@ipidea.pl
  Tel. 501 247 001