Ochrona krajowa

Zgłoszenie wynalazku do ochrony w Urzędzie Patentowym RP powinno zawierać: podanie, opis ujawniający jego istotę, co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe, skrót opisu oraz rysunki, jeśli są one konieczne do zrozumienia istoty rozwiązania lub niezbędne do prawidłowego wyjaśnienia przykładów wykonania wynalazku.

Rysunki są zawsze niezbędne w przypadku ubiegania się o ochronę patentową na wynalazki charakteryzujące się przestrzennym ukształtowaniem, rozmieszczeniem lub współdziałaniem określonych elementów konstrukcyjnych. Spełnienie tego wymogu jest szczególnie konieczne gdy patentujemy wszelkiego rodzaju urządzenia i przyrządy mechaniczne.

W pierwszym etapie, po dokonaniu zgłoszenia, UPRP przeprowadza badanie formalne oraz sporządza sprawozdanie o stanie techniki i wstępną ocenę patentowalności dokonanego rozwiązania. Oceny tej UPRP dokonuje w czasie 9 miesięcy od daty pierwszeństwa. Po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa następuje publikacja wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Po tym etapie osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym i składać uwagi o istnieniu okoliczności uzasadniających odmowę udzielenia patentu. W ostatnim etapie procedury rozpatrywania urząd przeprowadza badania merytoryczne, podczas których ekspert reprezentujący UPRP może wzywać zgłaszającego do składania wyjaśnień i poprawek.

Jeśli istnieją przeszkody do uzyskania patentu, przed wydaniem decyzji UPRP wzywa zgłaszającego do ustosunkowania się co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Gdy zostaną spełnione ustawowe warunki do uzyskania patentu, UPRP wydaje decyzję warunkową i po uiszczeniu opłaty za pierwszy okres ochrony następuje udzielenie patentu.

Pełnomocnikiem przedsiębiorcy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach we wszelkich sprawach o udzielenie patentu lub wzoru użytkowego może być rzecznik patentowy.

 • Zgłoszenie wydzielone

  W przypadku zgłoszenia niejednolitego, zgłaszający może dokonać jednego lub wielu oddzielnych zgłoszeń nie wychodzących poza zakres pierwotnego ujawnienia, zachowując datę zgłoszenia pierwotnego. Takie zgłoszenia wydzielone mogą być również dokonywane dla niejednolitego zgłoszenia wzoru użytkowego.

  Więcej
 • Konwersja na wzór użytkowy

  W każdym czasie, podczas rozpatrywania zgłoszenia wynalazku, zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Wniosek taki może być również zgłoszony w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia decyzji o odmowie udzielenia patentu.

  Więcej
 • Przedmiotowy zakres patentu

  Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z opatentowanego rozwiązania. Należy jednak mieć na względzie fakt, że zdolność patentowa rozwiązania według wynalazku nie oznacza jego czystości patentowej.

  Więcej
 • Wyłączenia spod ochrony

  Ustawa Prawo własności przemysłowej określa otwarty katalog abstrakcyjnych i nietechnicznych rozwiązań, które nie mogą zostać uznane za wynalazki.

  Więcej