Priorytet konwencyjny

Na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, zgłaszający ma prawo zastrzeżenia pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia znaku towarowego w innym kraju, o ile zgłoszenie zostało dokonane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty tego wcześniejszego zgłoszenia. Zgodnie z art. 4A Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia o udzielenie znaku towarowego w jednym z państw sygnatariuszy ma prawo do korzystania z pierwszeństwa, w celu dokonania zgłoszenia takiego znaku w innych państwach, określonych w terminach. Uznaje się, że każde zgłoszenie, które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdego wymienionego państwa sygnatariusza albo stosownie do umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami, ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego i powoduje powstanie prawa pierwszeństwa. Przez prawidłowe zgłoszenie krajowe należy rozumieć każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym państwie, niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia.