Procedura międzynarodowa

Ponieważ Polska jest stroną Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, zatem polskie podmioty mogą ubiegać się o ochronę w państwach i organizacjach będących stroną Aktu genewskiego tego porozumienia. Państwa te to: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Egipt, Estonia, Francja, Ghana, Gruzja, Hiszpania, Islandia, Kirgistan, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Mongolia, Namibia, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowenia, Syryjska Republika Arabska, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI), Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Dokonując zgłoszenia i wnosząc jedną kompleksową opłatę, można ubiegać się o ochronę wzorów przemysłowych w wyznaczonych umawiających się państwach sygnatariuszach tego samego aktu Porozumienia haskiego. Taka rejestracja międzynarodowa wywołuje identyczny skutek prawny w każdym wyznaczonym państwie, jak wzór zgłoszony bezpośrednio w tym Państwie w ramach procedury krajowej.

Zgłoszenie może być dokonane bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, przy czym UPRP jest tylko urzędem pośredniczącym w przekazaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno zawierać:
- stosowny wniosek złożony w jednym z wymaganych języków;
- dane zgłaszającego podane zgodnie z wytycznymi określonymi w Instrukcjach Administracyjnych;
- wskazanie Państwa/Strony, w stosunku do której zgłaszający spełnia warunki uprawniające do rejestracji międzynarodowej;
- przedstawienie wzoru (ilustracje);
- wskazanie produktu lub produktów stanowiących wzór przemysłowy lub, w odniesieniu do których wzór przemysłowy ma być stosowany;
- wyznaczenie państw lub organizacji regionalnych, w których zgłaszający ubiega się ochronę, należy przy tym mieć na względzie fakt, że system haski nie przewiduje możliwości późniejszego wyznaczenia;
- określone opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.


Czas ochrony wzoru przemysłowego w większości umawiających państw wynosi 25 lat i podzielony na okresy pięcioletnie. Niektóre państwach mogą przewidywać krótszy okres ochrony.