Procedura sprzeciwowa w EUIPO

EUIPO nie ma z własnej inicjatywy prawa odmowy rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, na podstawie istnienia wcześniejszej rejestracji. W okresie trzech miesięcy od daty publikacji znaku towarowego w Biuletynie Znaków towarowych Unii Europejskiej, osoby trzecie mają prawo wniesienia sprzeciwu, jeśli uznają że taki sporny znak mógłby być w pewnym stopniu myląco podobny do oznaczeń będących ich własnością. Wniesiony sprzeciw jest rozpatrywany przez wydział sprzeciwów. W pierwszej kolejności wydział przeprowadza formalne badania sprzeciwu, a następnie, jeśli sprzeciw zostanie uznany za dopuszczalny, o tym fakcie jest informowany zgłaszający i rozpoczyna się dwumiesięczny termin na ewentualne zawarcie ugody między stronami. Zawarcie ugody w tym terminie jest szczególnie korzystne dla stron postępowania, ponieważ ugoda na tym etapie nie skutkuje dodatkowymi kosztami urzędowymi. Ponadto, w przypadku zawężenia wykazu towarów przez zgłaszającego według żądania sprzeciwu albo wycofania zgłoszenia znaku UE, EUIPO zwraca stronie sprzeciwiającej się uiszczoną opłatę.

Osoby trzecie mają również prawo do przekazania swoich uwag w zakresie niespełniania przez sporny znak towarowy bezwzględnych warunków rejestracji. W takim przypadku osoba składająca tego typu uwagi nie nabywa statusu strony postępowania.