Procedura uzyskiwania patentów europejskich

Europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) bądź w którymkolwiek urzędzie patentowym kraju będącego stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC).

Polskich zgłaszających, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, obowiązuje przepis nakazujący zgłaszanie wynalazku za pośrednictwem UPRP. W przypadku zgłoszeń europejskich, możliwe jest spełnienie tego przepisu poprzez:
- zgłoszenie wynalazku w UPRP i dokonanie zgłoszenia w EPO w terminie konwencyjnym, albo
- zgłoszenie europejskiego zgłoszenia patentowego (jako pierwszego zgłoszenia) w UPRP w języku polskim albo załączając tłumaczenie takiego zgłoszenia na język polski.

Europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane w dowolnym języku, jednak jeśli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, konieczne jest dosłanie tłumaczenia na jeden z wymienionych trzech języków.

Zgłoszenie wynalazku do ochrony w EPO powinno zawierać: podanie o udzielenie patentu europejskiego, opis wynalazku, co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe, skrót opisu, a także rysunki, jeśli są niezbędne do zrozumienia istoty wynalazku.

Po dokonaniu zgłoszenia, EPO przeprowadza badanie formalne, a następnie przeprowadza poszukiwania patentowe mające na celu określenie najbliższego stanu techniki i ocenę szans udzielenia patentu. Raport z poszukiwań wraz z opinią o zdolności patentowej jest przesyłany pełnomocnikowi zgłaszającego, co pozwala podjęcie decyzji o kontynuacji lub wycofaniu zgłoszenia łącznie z wstrzymaniem ujawnienia zgłoszenia.

Po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa, zgłoszenie wynalazku wraz z raportem z poszukiwań jest publikowane i udostępniane w bazach patentowych prowadzonych przez EPO.

Następnym etapem jest badanie merytoryczne. W trakcie przeprowadzania badań patentowych, zgłaszający może zostać zaproszony do usunięcia przeszkód do uzyskania patentu. Gdy spełnione są wymogi Konwencji, EPO wydaje decyzję warunkową o udzieleniu patentu i po wniesieniu opłat za publikację oraz po dostarczeniu tłumaczeń zastrzeżeń patentowych na pozostałe dwa języki konwencyjne, następuje publikacja wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym. W terminie trzech miesięcy od wspomnianej daty publikacji, zgłaszający ma możliwość walidacji udzielonego patentu europejskiego w wybranych krajach.

Państwa należące do Europejskiej Organizacji Patentowej - stan na 10-06-2023:

Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San  Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Od 1 czerwca 2023 r. wszedł w życie system patentu jednolitego (UP) i od tej daty możliwe jest także uzyskanie jednolitego skutku prawnego na terytoriach 17 państw członkowskich Unii Europejskiej, które podpisały Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (UPC).

Państwa należące do systemu patentu jednolitego na dzień 1 czerwca 2023 to:

Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia i Szwecja.

Polska nie przystąpiła do systemu Jednolitego Sądu Patentowego. Oznacza to, że uprawnieni z patentów europejskich, którzy zamierzają skorzystać z ochrony na terytorium RP będą mogli, tak jak dotychczas, walidować swoje patenty w UPRP.