Procedura zgłoszeniowa w EUIPO

Zgłoszenie znaku towarowego UE dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zgłoszenie sporządza się w jednym z 23 języków Unii Europejskiej wskazując jeden dodatkowy język spośród: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Drugi język ma głównie zastosowanie w postępowaniu sprzeciwowym jak również w etapie postępowania unieważnieniowego i język ten powinien być inny niż pierwszy język.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne wnioski oraz informacje identyfikujące właściciela znaku, właściwą i jednoznaczną ilustrację rejestrowanego znaku oraz zakres żądanej ochrony w postaci odpowiedniego wykazu towarów lub usług. W przypadku niedopełnienia tych warunków należy się liczyć z odmową przyznania daty zgłoszenia. Konieczne jest również terminowe wniesienie opłaty. Cena rejestracji znaku towarowego zależy w dużej mierze od liczby wybranych towarów lub usług, przy czym w tej procedurze, koszty urzędowe istotnie przewyższają honorarium rzecznika patentowego. 

Zgłoszenie znaku unijnego powinno spełniać wszystkie wymagania formalne w szczególności właściwe dane pełnomocnika, dane zgłaszającego, języki, ewentualnie również zastrzeżenie pierwszeństwa, zastrzeżenie starszeństwa i inne szczegóły formalne. Na dalszym etapie EUIPO sprawdza charakter odróżniający znaku. Znak towarowy powinien umożliwiać odróżniane oznaczanych nim towarów od podobnych towarów innych przedsiębiorców, pozwalając na kształtowanie i budowanie w świadomości potencjalnych klientów pewnej odrębności rynkowej. Nie mogą być również zawłaszczone przez jednego przedsiębiorcę takie oznaczenia, które charakteryzują istotne cechy oznaczanych produktów. Takie oznaczenia powinny być dostępne w sposób nieograniczony dla wszystkich uczestników rynku.