Przedmiotowy zakres patentu

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z opatentowanego rozwiązania. Należy jednak mieć na względzie fakt, że zdolność patentowa rozwiązania według wynalazku nie oznacza jego czystości patentowej. Z konstatacji tej wynika, że patent nie daje wyłączności w rozumieniu możliwości jego bezkolizyjnego wykorzystywania. Uzyskując patent na ściśle określony zestaw środków technicznych nie uzyskujemy urzędowego poświadczenia nienaruszalności innych praw.

Patent to prawo zabraniania. Właściciel patentu może zakazać osobom trzecim korzystania z opatentowanego rozwiązania, może udzielać licencji, może też wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób to opatentowane rozwiązanie. Nie powinien natomiast podejmować takich działań bez upewnienia się co do czystości patentowej rozwiązań wykorzystywanych przy realizacji wynalazku.

Przedmiotowy zakres ochrony wynikający z patentu definiują zastrzeżenia patentowe zawarte opisie patentowym. Jeśli istnieją jakiekolwiek trudności interpretacyjne określonych środków technicznych zastrzeżeń, ich wykładnie przeprowadza się w oparciu o opis wynalazku lub rysunki. Wykorzystanie patentu może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy wykorzystane zostaną wszystkie środki techniczne zastrzeżenia niezależnego, zarówno te z części znamiennej jak i nieznamiennej. Ochrona wynikająca z zapisu zastrzeżeń zależnych ma mniejsze znaczenie prawne, ponieważ nie można mówić o korzystaniu z patentu w przypadku wykorzystania wszystkich środków technicznych zawartych w treści zastrzeżenia zależnego, jeśli nie została wykorzystana choćby jedna z cech zastrzeżenia niezależnego, ponieważ zastrzeżenie zależne powołuje się na zastrzeżenie niezależne, rozwijając (uzupełniając) jego treść.