Rodzaje znaków towarowych

 • rodzaje znaków towarowych

  rodzaje znaków towarowych

Zakładając, zgodnie z definicją, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnianie towarów, wskazanie jednoznacznego katalogu rodzajów znaków towarowych jest dość trudne. Niemniej jednak urzędy patentowe dokonują podziału znaków i precyzują takie katalogi, wymieniając w nich m.in. takie znaki jak: słowny, słowno-graficzny, graficzny, przestrzenny, pozycyjny, deseń, kolor/kombinacja kolorów, dźwiękowy, ruchomy, multimedialny, holograficzny i (niesprecyzowany znak) inny. Wśród znaków uznawanych za inne można wyróżnić znaki zapachowe lub smakowe, trudne do przedstawienia w urzędowych rejestrach. Przedstawialność w rejestrze w sposób jednoznaczny, pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony przysługującego uprawnionemu, to jeden z podstawowych warunków ochrony. Znak towarowy może przyjmować zasadniczo dowolną formę o ile możliwe jest jego odtworzenie w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, zarówno na etapie rozpatrywania zdolności rejestracyjnej, ale też na każdym etapie jego późniejszej ochrony.

 • Znak słowny

  W dosłownym znaczeniu słowne znaki towarowe to takie, które składają się z jednego lub większej liczby słów, zapisane użycia koloru i bez jakiejkolwiek stylizacji graficznej.  W szerszym sensie w tej kategorii oznaczeń mogą zawierać się także znaki liczbowe, znaki cyfrowe, znaki literowe.

  Więcej
 • Znak słowno-graficzny

  To zwykle słowo lub zestaw słów zapisanych fantazyjną czcionką lub z użyciem kolorów albo powiązanych z określonym elementem obrazowym/graficznym. Takim znakiem może być logotyp, logo firmy lub etykieta produktu.

  Więcej
 • Znak graficzny

  Graficzny znak towarowy w czystej postaci to oznaczenie przedstawiające określony układ elementów graficznych, ornamentów lub motywów, bez dających się odczytać jakichkolwiek elementów słownych.

  Więcej
 • Znak przestrzenny

  To znak trójwymiarowy, który w czystej postaci dotyczy określonych kreacji przestrzennych bez jakiejkolwiek elementów graficznych. Takie znaki przedstawiają głównie kształty samych towarów albo ich opakowań.

  Więcej
 • Znak pozycyjny

  Znak pozycyjny to oznaczenie przedstawiające umiejscowienie określonego elementu dwu lub trójwymiarowego w innym obiekcie dwu lub trójwymiarowym. Oznacza to, że ochroną wynikającą z rejestracji takiego znaku towarowego pozycyjnego staje układ rozmieszczenia określonych elementu w określonym obiekcie.

  Więcej
 • Znak w postaci deseniu

  Znak towarowy rejestrowany jako deseń powinien zawierać zestaw elementów, głównie płaskich elementów graficznych, powtarzających się w określonym porządku.

  Więcej
 • Znak w postaci koloru lub kombinacji kolorystycznej

  Wśród tej grupy znaków można wyróżnić znaki w postaci koloru per se, zestawienia takich kolorów lub kompozycji kolorystycznej stanowiącej określoną kombinację kolorów.

  Więcej
 • Znak dźwiękowy

  Znaki towarowe dźwiękowe to kategoria znaków niekonwencjonalnych postrzegalnych zmysłem słuchu.

  Więcej
 • Znak ruchomy

  Znak ruchomy to oznaczenie przedstawiające sekwencję ruchów następujących po sobie obrazów. W znaku ruchomym to właśnie ruch jest najbardziej istotnym aspektem, który może podlegać ochronie. Takie oznaczenie może przybrać formę grafiki, postaci, tekstu lub kombinacji jakichkolwiek elementów połączonych w ruchu.

  Więcej
 • Znak holograficzny (hologramowy)

  Hologram umożliwia obserwowanie dwu lub większej liczby motywów obrazowych, pojawiających się i znikających albo przechodzących jeden w drugi, na określonym obszarze, w zależności od kąta patrzenia.

  Więcej