Znak pozycyjny

Znak pozycyjny to oznaczenie przedstawiające umiejscowienie określonego elementu dwu lub trójwymiarowego w innym obiekcie dwu lub trójwymiarowym. Oznacza to, że ochroną wynikającą z rejestracji takiego znaku towarowego pozycyjnego staje układ rozmieszczenia określonych elementu w określonym obiekcie. Zasadniczo, w takim przypadku ochronie nie podlega sam element jako taki, ponieważ, w większości przypadków, taki element zwykle nie posiada zdolności odróżniającej. Chroniona w takim przypadku jest specyficzna konfiguracja, która nadaje się do pełnienia funkcji odróżniającej dla wskazanych towarów lub usług.

Dokumentacja zgłoszeniowa znaku pozycyjnego powinna wyraźnie ilustrować co jest przedmiotem ochrony. W szczególności wymagane jest takie graficzne przedstawienie znaku,  aby nie było wątpliwości co do proporcji i rozmieszczenia określonego elementu w całym obiekcie, stanowiącym w pewnym sensie tło, przedstawione linią przerywaną lub punktową. Pomocny w tym przypadku staje się odpowiedni opis znaku.

Ilustracja znaku pozycyjnego stanowi w pewnym sensie graficzne oświadczenie (dysklamację) o nieroszczeniu sobie prawa do określonych części zilustrowanego obiektu, co jest  pomocne zarówno na etapie ustalania zakresu ochrony w postępowaniu administracyjnym i spornym przed Urząd Patentowy RP, jak również na etapie dochodzenia roszczeń, po uzyskaniu ochrony.