Znak towarowy – Australia

W celu uzyskania rejestracji znaku towarowego na terytorium Australii, przy wykorzystaniu systemu krajowego, należy przejść przez kilkuetapową procedurę w Australijskim Urzędzie Patentowym (IP Australia). Urząd Australijski przeprowadza badania zgłoszenia w terminie 13 tygodni, po czym do zgłaszającego jest wysyłany raport przedstawiający wyniki wykonanych poszukiwań. W przypadku jakichkolwiek zarzutów ze strony eksperta, zgłaszający ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i odpowiednich dowodów potwierdzających zdolność rejestracyjną rozpatrywanego znaku.

Zaakceptowane zgłoszenie jest następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym Znaków Towarowych. W okresie 3 miesiące od daty publikacji istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie. Po ewentualnej rejestracji wydawane jest świadectwo ochronne.