Znak towarowy – USA

Ochrona znaków towarowych w USA zapewniona jest zarówno przez regulacje stanowe, ale również przez federalną ustawę Trademark Act (zwaną również jako Lanham Act) pochodzącą z 1946 r. Zgodnie tekstem ustawy, znakiem towarowym jest każde słowo, nazwa, symbol lub znak albo jakakolwiek ich kombinacja służąca do zidentyfikowania i odróżnienia towarów, w tym rzadkich produktów, jednego podmiotu od tych wytwarzanych lub sprzedawanych przez inne podmioty oraz wskazania źródła pochodzenia dóbr, nawet jeżeli to źródło jest nieznane. Definicja ta jest interpretowana rozszerzająco, aby umożliwić uzyskiwanie rejestracji na różne nowe formy przedstawieniowe znaków towarowych. W prawie USA wymóg przedstawialności nie stanowi kryterium rejestrowalności znaków towarowych. W związku z powyższym problematyka ta nie stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania doktryny, co może oznaczać, że znaki towarowe niekonwencjonalne widzialne i niewidzialne mogą w USA uzyskać ochronę łatwiej niż w innych krajach.

Zasadniczo, ochrona znaków towarowych zarejestrowanych w USPTO może być przedłużana po uiszczeniu odpowiedniej opłaty na kolejne 10-letnie okresy ochrony. Jednakże amerykańskie prawo znaków towarowych jest szczególnie wymagające w odniesieniu do kwestii wykazywania zamiaru używania oraz faktycznego używania znaku w obrocie handlowym, co może powodować pewną uciążliwość dla uprawnionego. Zgłaszając znak towarowy w USPTO należy mieć na względzie w szczególności tę kwestię. Z drugiej jednak strony, warunek przedstawienia dowodów potwierdzających faktyczne używanie znaków w USA może być złagodzony, w sytuacji posiadania wcześniejszej rejestracji na określonym terytorium, np. UE, przy analogicznym przedmiotowym zakresie ochrony.

Pomimo określonych trudności w uzyskaniu i utrzymaniu ochrony znaków towarowych w USA, warto podjąć to wyzwanie. Potencjał gospodarczy i rosnąca współpraca między naszymi krajami zachęca do podjęcia takiego wyzwania.