Procedura sprzeciwowa

Okres sprzeciwowy rozpoczyna się w chwili publikacji spornego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego RP i trwa trzy miesiące. Termin ten nie jest przywracalny, co oznacza, że sprzeciw wniesiony po tym terminie podlega odrzuceniu.

Istotnymi elementami sprzeciwu jest jednoznaczne wskazanie spornego znaku towarowego oraz określenie wcześniejszego prawa, z którym koliduje sporny znak. Ponieważ UPRP rozpatruje sprzeciw we wskazanych granicach, ważne jest również wskazanie odpowiedniej podstawy faktycznej i prawnej oraz przedstawienie uzasadnienia wnoszonego sprzeciwu.