Założyciel

Dr Michał Ziółkowski rzecznik patentowy, radca prawny

Email: michal.ziolkowski@ipidea.pl
Telefon: +48 501 247 001
Linkedin

Dr Michał Ziółkowski jest założycielem kancelarii prawno-patentowej IPIDEA. Jest rzecznikiem patentowym i radcą prawnym. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz WIPO, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej.
Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa patentowego, prawa znaków towarowych i prawa autorskiego. Koncentruje się w swojej praktyce na globalnym rozwoju portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów. Reprezentuje klientów kancelarii zainteresowanych globalną ochroną znaków towarowych.
Jego doświadczenie obejmuje kwestie dotyczące: naruszeń praw własności przemysłowej, prawa autorskiego, antypiractwa, badania prawnego spółek (due diligence), analizy zdolności patentowej, zarządzania portfolio znaków towarowych, a także sporządzania opinii, umów licencyjnych i innych umów dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej oraz domen internetowych.
Michał Ziółkowski ukończył w 2007 r. studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Za przygotowaną wówczas pracę magisterską pt. „Część składowa wytworu złożonego jako przedmiot prawa z rejestracji wzoru przemysłowego” otrzymał Nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę magisterską na temat ochrony praw własności przemysłowej w piątej edycji konkursu organizowanego przez Prezesa Urzędu Patentowego RP (2007).

Jest również absolwentem szkół prawa obcego na Uniwersytecie Warszawskim:
(i) Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez University of Florida, Levin College of Law (2005), jak również
(ii) Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanego przez University of Cambridge, Institute of Continuing Education (2008).
W 2010 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast w 2011 r., po ukończeniu trzyletniej aplikacji rzecznikowskiej, uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego oraz European Trademark and Design Attorney. Zdobył również uprawnienia radcy prawnego.
W październiku 2018 r. ukończył studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego i obronił rozprawę doktorską, która została następnie uaktualniona i opublikowana w sierpniu 2019 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck jako monografia pt. „Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego”.

Niezależnie od wspomnianej monografii, na dotychczasowy dorobek naukowy Michała Ziółkowskiego składają się w szczególności publikacje w czasopismach naukowych:
1. Pojęcie wzoru przemysłowego i przesłanki jego ochrony, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza 2014, Prawo 14, nr 82;
2. Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 2;
3. Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1;
4. Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, Białostockie Studia Prawnicze 2015, nr 19 (artykuł ten uzyskał nagrodę ECTA AWARD 2016 Professional Category);
5. Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 12;
6. Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 6;
7. Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 12;
Ponadto, oprócz wspominanych publikacji naukowych, dr Michał Ziółkowski jest autorem ponad 40 artykułów prasowych opublikowanych m.in. przez dziennik Rzeczpospolita, ECTA Bulletin oraz World Intellectual Property Review.
Michał Ziółkowski w latach 2014-2016 był zewnętrznym doradcą oraz członkiem forum ekspertów biura prawnego INTERPOL – Office of Legal Affairs (OLA) z siedzibą w Lyonie. Obecnie od kilku lat jest członkiem European Communities Trade Mark Association (ECTA) oraz The Association of European Trade Mark Owners (MARQUES) aktywnie uczestniczącym w konferencjach organizowanych przez wspomniane stowarzyszenia. Jest także uczestnikiem seminariów i szkoleń organizowanych przez Urząd Patentowy RP oraz Polską Izbę Rzeczników Patentowych.
Michał Ziółkowski prowadzi szkolenia z zakresu ochrony praw własności przemysłowej dla służb celnych i organów ścigania, jak również szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu budowy, rozwoju oraz ochrony marki, a także wykłady gościnne dla studentów odnośnie ochrony niekonwencjonalnych znaków towarowych (wedle zaproszeń od kół naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Białymstoku).
Zanim rozpoczął działalność w swojej kancelarii prawno-patentowej, od 2005 r. był związany z kancelariami międzynarodowymi m.in. Dewey & LeBoeuf, Hogan & Hartson, K&L Gates, DWF Poland.