Zgłaszanie znaku do ochrony w UPRP

Najczęściej wykorzystywaną formą uzyskiwania ochrony znaków towarowych w Polsce, przez polskich przedsiębiorców, jest dokonywanie zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP. Procedura zgłoszeniowa rozpoczyna się zwykle przeprowadzeniem rozeznania zdolności ochronnej. Rzecznik patentowy wstępnie ocenia bezwzględne przesłanki ochrony, sporządza wykaz towarów/usług oraz przeprowadza rozeznanie w bazach znaków krajowych, w bazach znaków unijnych oraz w bazach znaków zgłoszonych w trybie Porozumienia Madryckiego. Tak wykonane rozeznanie pozwala na oszacowanie szans uzyskania ochrony. Często w wyniku wstępnej oceny zdolności ochronnej, wykonanej przed zgłoszeniem znaku do UPRP, zgłaszający dokonuje ograniczenia towarów lub usług, a w pewnych przypadkach następuje rezygnacja ze zgłaszania albo zmiana zastrzeganego znaku.

Znak towarowy powinien być używany do oznaczania wszystkich towarów objętym prawem ochronnym. Jeśli z nieusprawiedliwionych względów uprawniony nie oznacza pewnych towarów swym znakiem, każda zainteresowana osoba może doprowadzić do wygaszenia prawa ochronnego dla tej części towarów, dla której uprawniony nie zdoła udowodnić rzeczywistego używania. Prawo takie przysługuje osobom trzecim po upływie pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Dlatego też wykazie towarów nie powinny co do zasady znajdować się takie towary, które nie są ani nie będą w najbliższym okresie kilku lat przedmiotem produkcji lub handlu przez uprawnionego.

Po zgłoszeniu znaku, jeśli nie wystąpią bezwzględne przeszkody ochrony lub inne usterki formalne przesłanej dokumentacji zgłoszeniowej, Urząd Patentowy RP dokonuje publikacji znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego. W przypadku braku sprzeciwu osób trzecich, UPRP wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy pod warunkiem wniesienia opłaty za 10-letną ochronę oraz opłaty za publikację o udzielonym prawie.