Znak towarowy – Japonia

Niezależnie od możliwości wyznaczenia Japonii w madryckim systemie rejestracji znaków towarowych, istnieje również możliwość uzyskania japońskiej rejestracji znaku poprzez bezpośrednie zgłoszenie w Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO).

Zgłoszenie znaku towarowego w JPO podlega dwuetapowym badaniom. We wstępnym etapie następuje kontrola wszelkich formalnych przesłanek, po czym opublikowane zgłoszenie zostaje poddane badaniu merytorycznemu, w którym japoński ekspert ocenia zarówno bezwzględne jak i względne przesłanki ochrony. Należy również zaznaczyć, że japońska ustawa o znakach towarowych (w przeciwieństwie do ustawy chińskiej) dobrze chroni znaki towarowe, powszechnie znane wśród konsumentów w Japonii i za granicą. Próby zarejestrowania takich znaków przez konkurencję, do nieuczciwych celów, kończą się zwykle odmową.

Po pozytywnej merytorycznej ocenie następuje decyzja o rejestracji, a po wniesieniu opłaty rejestracyjnej ma miejsce publikacja o udzielonym prawie. Osoby trzecie mają możliwość wniesienia sprzeciwu wobec takiej rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty publikacji wzmianki o udzieleniu prawa ochronnego.